DIAGNOZA I TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA I LOGOPEDYCZNA

Diagnoza neurologopedyczna obejmuje:

 • przeprowadzenie wywiadu z rodziną
 • ocenę sprawności narządu mowy: język, wargi, wędzidełko podjęzykowe
 • badanie mowy: nazywanie rzeczowników, czasowników, przymiotników i budowanie zdań
 • badanie obiektywne słuchu badanie artykulacji poszczególnych głosek: w izolacji, w sylabach, w wyrazach, w wyrażeniach , w zdaniach
 • badanie oddychania i fonacji

Kiedy na terapię?

Terapia logopedyczna skierowana jest do wszystkich osób z wadami mowy i/ lub zaburzeniami mowy: jąkanie, dyzartria, seplenienie, opóźniony rozwój mowy, oligofazja. 
Zapraszam na terapię dzieci, młodzież i osoby dorosłe z problemami typu:

 • unikanie mówienia - mutyzm wybiórczy lub całkowity
 • mowa nieadekwatna do wieku: nieprawidłowa artykulacja poszczególnych głosek lub ich brak
 • mowa niezrozumiała dla otoczenia
 • opóźniony rozwój mowy o typie afazji (alalia, dysfazja)
 • seplenienie
 • oligofazja
 • problemy neurologiczne udar,wylew

Na czym polega terapia?

W zależności od wady wymowy lub zaburzenia mowy w terapii logopedycznej stosowane są różne metody, ćwiczenia i techniki.

1. Ćwiczenia logopedyczne:

 • ćwiczenia oddechowe i fonacyjne
 • ćwiczenia narządu mowy
 • ćwiczenia artykulacyjne
 • ćwiczenia słuchowe

2. Techniki logopedyczne:

 • pokaz i wyjaśnianie ułożenia narządu artykulacyjnego
 • metoda uczulania miejsc artykulacji
 • metoda fonetycznego lub mechanicznego wywołania głosek
 • metoda płynnego mówienia poprzez taktowanie lub przeciągania samogłosek

Terapia:

 • dysartria
 • brak artykulacji poszczególnych głosek (s,z,c,dz...... itp)
 • uday,wylewy
 • oligofazja
 • afazja

Informacje organizacyjne:

 • Częstotliwość zajęć: W zależności od wady lub zaburzenia mowy
 • Czas trwania terapii: W zależności od potrzeb
 • Czas trwania jednego spotkania: W zależności od potrzeb
 • Po każdych zajęciach dziecko otrzymuje instruktarz ćwiczeń do domu

DIAGNOZA I TERAPIA ZAGROŻENIA DYSLEKSJĄ METODĄ WARNKEGO 

Żegnajcie korepetycje! Metoda Warnkego już w Polsce.

DIAGNOZA METODĄ WARNKEGO

Prowadzona jest przy pomocy aparatury medycznej, która pozwala na trafne okreslenie problemów w zakresie przetwarzania na poziomie centralnym oraz na sprawdzeniu czy analizator wzrokowy i słuchowy pracują prawidłowo.  

Terapia zalecana jest u dzieci i młodzieży, które mają problemy typu

 • dysleksja
 • dysgrafia
 • dysortografia

Kiedy na terapię?

Jeżeli u dziecka występują tzw. specyficzne trudności w uczeniu się (czytanie, pisanie lub liczenie), ich przyczyną mogą być:

 • zaburzenia percepcji wzrokowej, utrudniające odróżnianie kształtów graficznych, np. liter, pojęć: góra-dół, wyżej-niżej, w prawo-w lewo
 • zaburzenia percepcji słuchowej, powodujące słabe różnicowanie dźwięków mowy lub rozumienie poleceń
 • zaburzenia orientacji przestrzennej i procesu lateralizacji

Na czym polega terapia?

Terapia opiera sie na wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu celem poprawienia jakości czytania i pisania. Terapeuta opracowuje program treningowy dostosowany do indywidualnych potrzeb i mozliwości dziecka. 

Korzyści z terapii:

Można się spodziewać poprawy w zakresie:

 • umiejętności czytania, pisania, liczenia
 • rozwijania samodzielności
 • poprawy procesów pamięciowych
 • koncentracji uwagi

Skuteczność treningu w terapii dysleksji została potwierdzona badaniami na Uniwersytecie Medycznym w Hanowerze.

DIAGNOZA I TERAPIA ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO KORP 

KORP Karty Osiągnięć Rozwoju Psychoruchowego są narzędziem do wstępnej oceny rozwoju dziecka od 1 m.ż. do 11 r.ż. Przy ich pomocy diagnozyje się czy rozwój dziecka rozwija się harmonijnie. Przeprowadzona diagnoza kończy się stworzeniem profilu dziecka, który ukazuje nam które sfery rozwoju rozwinięte są prawidłowo, które są opóźnione a które przyspieszone. W przypadku sfer rozwijających się z opóźnieniem podejmujemy szybką interwencję, celem podjęcia odpowiedniej terapii.  

Sfery rozwoju, które pozwalają ocenić dane umiejętności:

- rozwój ruchowy,

- motoryka precyzyjna i lateralizacja,

- spostrzeganie wzrokowe i koordynacja wzrokowo-ruchowa,

- komunikowanie się i mowa,

- emocje i relacje społeczne,

- umiejętności przedszkolne,

- umiejętności szkolne.

 DIAGNOZA I TERAPIA PSYCHOEDUKACYJNA PEP-R 

Diagnoza opiera się na sferach najbliższego rozwoju dziecka od 6 m.ż do 7 r.ż. Ma na celu ukazanie nam czego dziecko jest w stanie się nauczyć w najbliższym czasie. Dane umiejętności dziecko już posiada i wykonuje z pomocą osoby dorosłej lub z podpowiedzią. Zawiera 174 zadania oraz powinno się ją powtarzać co pół roku.

Ocena poziomu w 7 sferach rozwoju tj:

- nasladownictwo,

- percepcja,

- motoryka mała,

- motoryka duża,

- koordynacja wzrokowo ruchowa,

- funkcje poznawcze,

- komunikacja (mowa bierna i czynna)

Umożliwia również diagnozę zachowań dziecka tj:

- nawiązanie kontaktów,

- zaintersowanie zabawą i przedmiotami,

- reakcję na bodźce i mowę.

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

       Wczesne wspomaganie rozwoju tj. wczesna interwencja terapeutyczna- to zajęcia skierowane do małych dzieci, u których stwierdzono deficyty, zaburzenia lub opóźnienia w rozwoju psychoruchowym. 
Mają one na celu jak najszybsze wykrywanie trudności rozwojowych u dzieci, stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za ich ogólny rozwój psychomotoryczny, aby dziecko osiągnęło możliwie najlepszy dla niego rozwój w sferze ruchowej, intelektualnej, emocjonalnej i społecznej.

Korzyści z terapii?

Za jak najwcześniejszym podjęciem oddziaływań terapeutycznych przemawia wyjątkowa duża plastyczność centralnego układu nerwowego we wczesnym okresie rozwoju dziecka i w związku z tym możliwa jest: 

 • większa podatność małych dzieci na oddziaływania terapeutyczne
 • zahamowanie rozwoju wielu zaburzeń o postępującym przebiegu
 • pełniejsza korekcja zaburzonych funkcji i kompensacja deficytów
 • łatwiejsze generalizowanie przez dzieci wypracowanych umiejętności i nawyków.
 • W zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju prowadzonych przez pedagoga specjalnego wykorzystywane metody dobierane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.

Informacje organizacyjne: 

 • Częstotliwość zajęć: W zależności od potrzeb
 • Czas trwania terapii: W zależności od potrzeb
 • Czas trwania jednego spotkania: 30 min
 • Przygotowanie do zajęć: dobre chęci, wytrwałość w pracy i dużo uśmiechu.

TERAPIA RĘKI

 Terapia ręki to spotkanie, podczas którego główny nacisk położony jest na rozwój manualny dziecka. Na zajęciach usprawnia się :

- precyzję ruchów rąk, dłoni i palców,

- dostarczenie wrażeń dotykowych,

- chwyt narzędzia pisarskiego 

Terapia przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami manualnymi, psychoruchowymi, dysgraficznymi, grafomotorycznymi

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Umiejętności społeczne naszych dzieci, mają bardzo duży wpływ na ich sukces w przyszłości. Zajęcia mają na celu przedstawienie dzieciom rozwiązań

relacji międzyludzkich w sposób akceptowany przez społeczeństwo.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie oraz grupowo max 4 osoby w zbliżonej grupie wiekowej. Odbywają się 1-2 razy w tygodniu w/g opracowanego

programu przez terapeutów.

W szczególności zapraszamy rodziców dzieci z wyzwaniami tj. autyzm, Zespół Aspergera, Zespół Downa, nadpobudliwość psychoruchowa.

Pracujemy pod superwizją!

WCZESNA NAUKA CZYTANIA

      Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej, przede wszystkim kierowana jest do dzieci z wyzwaniami tj:

autyzm, Zespół Aspergera, Zespół Downa, nadpobudliośc psychoruchowa, Mózgowe Porażenie Dziecięce, dysleksja.

Ponadto terapeuta programuje język dla każdego dziecka, gdyż ważne jest jakościowe a nie ilościowe komunikowanie się z otoczeniem. 

Metodę tę, należałoby stosować u wszystkich dzieci także w normie, gdyż UNIKA SIĘ GŁOSKOWANIA CO ZAPOBIEGA DYSLEKSJI !

 

Metoda ta, opiera się na 5 etapach nauki:

- od samogłoski prymarnej do sylaby otwartej,

- od sy;aby otwartej do pirwszych wyrazów,

- czytanie sylab zamknietych,

- czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych,

- samodzielne czytanie tekstów 

 

METODA DENNISONA - KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA - GIMNASTYKA MÓZGU 

Metoda aktywizująca, rozwijająca potencjał umysłowy. Stymulująca mechanizm rozwoju poprzez konketne ćwiczenia, mające na celu synchronizację pracy półkul mózgowych. 

Są to proste ćwiczenia ruchowe, które mają na celu zmienić nasze dotychczasowe nawyki uczenia się. Metoda Dennisona dąży do pozyskiwania wiedzy w sposób twórczy, kreatywny a przy tym zmniejszający stres, gdyż zwiekszamy pewność siebie i podnosimy swoją samoocenę. 

Metoda ta, pozwala na:

- pokonanie stresu i napięcia,

- przezwyciężyć trudności u dzieci dyslektycznych,dysortograficnych, dysgraficznych

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA 

Zajęcia zwane korekyjno-kompensacyjnymi, są specjalistyczną pomocą pedagogiczną w wyzwaniach, z którymi zmierzają się uczniowie w szkole. zalicza się do nich: brak sukcesów w nauce, trudności w czytaniu i pisania, co wiąże się z póżniejszym brakiem czytania ze zrozumieniem oraz pisania z błędami. 

Zajęcia są wzbogacone o elementy metody krakowskiej ! 

Zapraszamy dzieci z wyzwaniami tj :

- nieprawidłowe przetwarzanie słuchowe i wzrokowe,

- zakłócony proces lateralizacji,

- zaburzony rozwoj emocjonalno-motywacyjny,

- zaburzenia mowy,

- zaburzenia dynamiki procesów nerwowych

Każde dziecko ma prawo do sukcesów i wszechstronnego rozwoju.